Nippon Classic Cars 
Register voor klassieke Japanse Auto's
Terug


Huishoudelijk Reglement en Privacyverklaring


1. Wie zijn wij
Nippon Classic Cars is een Register voor Japanse auto’s van 20 jaar en ouder. Oorspronkelijk bedoeld voor Datsuns, maar al vrij snel opengesteld voor alle Japanse merken. Opgericht in juni 1999. In het voorjaar van 2003 is tevens de DATSUN-Vriendenkring opgegaan in Nippon Classic Cars.
Nippon Classic Cars is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar leden, donateurs en relaties.
De contactgegevens van Nippon Classic Cars staan op de website www.nipponclassiccars.org en www.nipponclassiccars.com en in de Nieuwsbrief.


2. Welke gegevens verwerken wij van u
In de ledenadministratie van de Nippon Classic Cars leggen wij de volgende gegevens vast:
 1. Heer/ Mevrouw, voorletters, naam, adres, postcode, woonplaats.
 2. e-mailadres, eventueel telefoonnummer (niet verplicht).
 3. Merk/type/bouwjaar/kenteken van uw voertuig(en).
 4. Datum van aankoop op deel 2 van het kentekenbewijs.
Leden en auto’s worden ingeschreven met een lidmaatschapsnummer. Een lid kan op verzoek anoniem worden ingeschreven. In plaats van naam wordt dan de merknaam van zijn/haar auto vermeld.
Alle gegevens kunnen worden opgestuurd aan ag.dolleman@nipponclassiccars.org
Een nieuw lid wordt niet in de Nieuwsbrief vermeld.

a. verwerking gegevens afhankelijk van soort dienstverlening
Welke gegevens we van u verwerken is afhankelijk van onze dienstverlening. We verwerken in ieder geval uw contactgegevens - naam, adres, woonplaats, e-mail-adres en indien opgegeven, uw telefoonnummer. Daarnaast verwerken wij de voertuiggegevens die u aan ons heeft verstrekt.

b. financiële gegevens
Wij verwerken geen bankrekeningnummer omdat wij geen contributie heffen. Wel vragen wij een kleine bijdrage voor de door het Register georganiseerde tourtochten. Deze bijdrage dient om de kosten die hiervoor gemaakt, te minimaliseren.

c. contactmomenten vastgelegd in verwerkingsregister
Wanneer wij contact met alle leden of een deel van de leden hebben gehad verwerken wij mogelijk de volgende gegevens:
 • Waarover ging het contact (bijv. toezending clubblad, een toerrit.
 • Wanneer was het contact en met welke (groep) leden
 • Hoe (via post, onze website, e-mail, nieuwsbrief, social media, etc.).
We kunnen deze gegevens gebruiken om te zien waar we eerder met u contact over hebben gehad. Dan kunnen we dit teruglezen en u bij een volgend contact gerichter te woord staan en/of van dienst zijn.

d. Opnemen en bewaren gesprekken, beeldmateriaal en externe bronnen
We bewaren geen gesprekken en verzamelen geen persoonsgegevens van u uit externe bronnen. Wij werken dus alleen met persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt. Foto’s en ander beeldmateriaal kunnen wij publiceren in ons clubblad of website, waarbij geen maatregelen worden genomen om te voorkomen dat personen of voertuigen herkenbaar in beeld komen.


3. Waarom verwerken wij uw gegevens?
Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:

a. voor (verbetering van) onze dienstverlening.
Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld contact met u opnemen, het clubblad verzenden en u op de hoogte stellen van activiteiten en aanbiedingen zoals een Voorjaarstocht en Najaarstocht en het reserveren van een standplaats op de jaarlijkse Oldtimerdag op het circuit van Zandvoort. Doel is het op de weg houden van deze klassiekers en het tot elkaar brengen van liefhebbers van deze auto’s. Uitwisselen van kennis en onderdelen.

b. risico’s verkleinen
Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet om uw IP-adres te registreren, wanneer u onze website bezoekt.

c. marketing activiteiten uitvoeren
We houden u graag op de hoogte van de activiteiten van de club. Bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven, aanbiedingen op onze website en op social media. Ook daarvoor zijn vaak persoonsgegevens nodig.
Dit kunnen we doen:
 • We bekijken welke producten en diensten u al wel gebruikt en welke niet.
d. Verbeteren en innoveren
We kunnen persoonsgegevens ook gebruiken om onze dienstverlening veel persoonlijker te maken door ze te combineren en te analyseren. Die analyses brengen ons op nieuwe ideeën en betere oplossingen. Zo kunnen we:
 • Vragen doorsturen aan andere leden.


4. De rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld verstrekken van informatie aan de overheid indien wij daartoe verplicht zijn


5. Hoe beveiligen we uw gegevens
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens.

a. beveiliging
We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen.

b. geheimhouding
We gaan zorgvuldig om met gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen daartoe bevoegden mogen uw gegevens inzien en verwerken. De lijst met bevoegde personen berust bij oprichter/voorzitter.


6. Hoe lang bewaren we uw gegevens
Voor het bewaren van uw persoonsgegevens hebben we naast de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) te maken met andere wetgeving. Op basis van de AVG mogen gegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk.
Andere wetten kennen zowel minimale als maximale termijnen waar wij rekening mee moet houden. Uw persoonsgegevens bewaren we minimaal 7 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap en/of donateurschap.


7. Toestemming
Als we uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u deze toestemming met inachtneming van de wettelijke eisen altijd weer intrekken.


8. Met wie kunnen we uw gegevens delen
Nippon Classic Cars verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet is toegestaan.
Soms zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens door te geven aan de overheid.

Wij schakelen andere dienstverleners en bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren. Denk hierbij aan het bedrijf dat de server onderhoudt. Met deze partijen leggen wij afspraken vast om uw privacy te waarborgen. Nippon Classic Cars blijft daarbij de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.


9. Wat zijn uw rechten
a. gegevens inzien of verbeteren
U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen.
Wanneer u inzage in uw gegevens wilt, geven we deze pas als wij voldoende zekerheid hebben dat u bent wie u zegt dat u bent en kunnen wij u vragen zich te legitimeren. Stuur hiervoor een verzoek tot inzage of correctie naar ag.dolleman@nipponclassiccars.org onder vermelding van ‘verzoek tot inzage/correctie’. Binnen vier weken ontvangt u een reactie van ons.

b. gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten te worden’.
In de volgende situaties heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te laten wissen.
 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt
 • de toestemming voor het verwerken is ingetrokken
 • er is gegrond bezwaar gemaakt tegen de verwerking
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt
 • op grond van een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te wissen
c. beperking van de verwerking
Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat de gegevens niet meer mogen worden verwerkt.

d. Overdracht van de gegevens (dataportabiliteit)
U heeft het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt.

e. Afmelden voor persoonlijke aanbiedingen
U hebt het recht om u af te melden voor nieuwsbrieven of persoonlijke aanbiedingen die wij via e-mail verspreiden. Wij bellen u niet voor commerciële doelen.


10. Email, Social media en Google
Voordat wij via email met u communiceren vragen wij u toestemming daarvoor, tenzij u deze toestemming al eerder gegeven heeft. Bij een email aan een groep zullen wij de e-mailadressen van de geadresseerden alleen BCC vermelden. Deze toestemming vragen wij bij inschrijving als lid of als donateur. U kunt altijd een gegeven toestemming intrekken.
Het eigen gebruik van social media zelf is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social-mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte data. We wijzen u erop dat veel social-mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de privacyverklaring van deze social-mediakanalen goed door te nemen. En we raden u aan persoonlijke vragen en informatie op een andere wijze met ons te delen.


11. Aanpassing van de privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit kunnen wij doen bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze activiteiten of in de wet of in de rechtspraak. Deze tekst van de privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2 mei 2018.


12. Profilering
Ook maken we van leden en donateurs met dezelfde eigenschappen of gedrag verschillende groepen (profielen) met het doel om inzicht te krijgen en deze te evalueren. Daar kunnen we dan op inspelen, bijvoorbeeld door gerichte aanbiedingen/informatie sturen aan leden en donateurs. We houden ons hierbij aan wet- en regelgeving. Dit betekent dat als profilering juridische gevolgen of grote impact voor u heeft, we vooraf toestemming hiervoor vragen.


13. Hebt u vragen of klachten?
Hebt u vragen over dit Huishoudelijk Reglement of deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van Nippon Classic Cars. Stuur een mail naar: ag.dolleman@nipponclassiccars.org.
Heeft u klachten over privacy dan kunt u contact met ons opnemen via ag.dolleman@nipponclassiccars.org. Als u vindt dat uw klacht niet afdoende is opgelost, kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Terug

Organisatie of vragen: Albert Dolleman. Over deze site: Webmaster.
Hosted by SmartPages.Design